Hacıemiroğulları Beyliği

Emiroğulları Beyliği

Hacıemiroğulları Beyliğinin Kuruluşu

Emiroğulları, daha önce Türk toprakları olan Tokat’ın kuzeyi ve Mesudiye ile, kendilerinin Türk topraklarına kattığı Ordu, Giresun, Samsun’un doğusu ve Trabzon’un batısında hüküm sürmüş, Orta Karadeniz Bölgesinin büyük bir bölümünü Türk vatanı yapmış ikinci dönem Türk beyliğidir. Bu beylik, Türkmenleri ağırlıklı olarak Selçukluların bölgeyi fetih için sınır boyuna yerleştirdiği Oğuzların Çepni boyuna mensuptur[1].

 

Tarihî kaynaklarda ismi Bayramoğulları Beyliği ya da Hacıemiroğulları Beyliği olarak geçmektedir. Bu ikili adlandırmaya sebep olan düşünce, beyliğin kurucusunun tam olarak belirlenememesinden kaynaklanmaktadır. Beylik, bazı kaynaklara göre Bayram Bey[2], bazılarına göre Bayram Bey’in oğlu Hacı Emir İbrahim Bey tarafından kurulmuştur[3].

Hakkında derli toplu herhangi bir kaynak yoktur. İlgili bilgiler; çevre beyliklerin kısmen yazılmış tarihleri[4], Trabzon Devleti saray tarihinin kaydedilen bölümleri[5], Trabzon (Giresun) ve Ordu ili tahrir defterleri[6], günümüze ulaşabilen tarihi eserler ve sözlü rivayetlerden elde edilebilmektedir. Son derece sınırlı olan bilgiler, bu beylik hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamızı engellemektedir.

 

Hacıemiroğulları, köken bakımından Danişmendliler’e dayanmaktadır[7].

 

Danişmendliler, Malazgirt Savaşı’ndan (1071) hemen sonra tarih sahnesinde yer alan; Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri, Malatya, Gümüşhane ve yörelerinde hâkimiyetini sürdüren birinci dönem Anadolu Türk beyliklerindendir. Ağırlıklı olarak Orta Anadolu’da yerleşmiş olmakla beraber Türkiye’nin kuzeyinde de mücadeleler vermişlerdir. Bu bölgede etkili olabilmek için başkentlerini Sivas’tan Niksar’a taşımışlardır. Danişmend Gazi tarafından bazı yörelerde Karadeniz sahillerine yaklaşılmış[8], zaman zaman da geri çekilmek zorunda kalınmıştır.

 

Danişmendliler, Mesudiye’nin 6 km kuzey-doğusunda bir sınır kalesi yapıp yöredeki sınırları bu kale vasıtasıyla kontrol etmekte idiler. Anadolu Selçukluları, 1178 yılında bu beyliğin varlığına son vermiştir. Dânişmendli topraklarında yaşayan Çepnilerin bir bölümü Selçuklular tarafından Çanakkale ve Balıkesir civarında iskan ettirilmiştir. Burada iskan ettirilenler daha sonra Karasıoğulları Beyliği’ni kurmuştur[9].

 

Danişmendliler’in Orta Karadeniz Bölgesindeki mirasçıları olan Çepni Türkmenleri, bu yörede iki beylik kurmuştur. Bunların biri Danişmenliler’in de merkezi olan Niksar’da kurulan Taceddinoğulları Beyliği[10], diğeri ise merkezi Danişmendliler’in sınır kalesinin bulunduğu Mesudiye Kaleköy’de[11] teşkilatlanan Hacıemiroğulları Beyliği’dir[12].

Kaynakça

[1] Bu bölgeye başka Türk boyları da yerleşmiştir: 1455 yılında Habsamana (Gölköy)ya bağlı Eymür, Bölük-i Bedirli (Gülyalı)ye bağlı Karkınlı, Bölük-i Fidaverende (Aybasyı)ya bağlı Alayundlu, Ordu Merkeze bağlı Bayadı-yı Zekerya, Bulancaka bağlı Bayındır, Yavuzkemalde İğdir, Koyulhisarda İgdir ormanları, Canik sancağında Üregir karye veya yer isimler bulunmaktadır (Bahaeddin Yediyıldız-Ünal Üstün, Ordu Yöresinin Tarihi Kaynakları I, TTK yay., Ankara 1992). 1455te Canik Sancağında Ünye’de Kayı, Canit-i Gölde (Terme) Bayındır, İğdir isimli köylere rastlanmıştır (Mehmet Öz, XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, TTK yay., Ankara 1999); Giresunda Döğer, Alayunt ve Üreğir /Yüreğir isimli köyler bulunmakta idi (Faruk Sümer, Tirebolu Tarihi, Tirebolu Kültür ve Dayanışma Derneği yay., İstanbul 1992, s. 80). Bolaman Irmağına akan derelerden birinin adı Avşar Deresidir.

[2] Sümer, age, s. 3.

[3] Yaşar Yücel, Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti (1344-1398), Sevinç Matbbaası, Ankara 1983, s. 89, nu. 86.

[4] Aziz b. Erdeşir-i Esterâbadî, Bezm u Rezm, (Çeviren: Mürsel Öztürk), Kültür Bakanlığı yay., Ankara 1990.

[5] Chronique de Trébizonde, (Michel Panarète Rumca olarak derlemiştir. İlk defa Venedik el yazmasına göre M. Tafel yayımlamıştır. Fransızcaya M. Brosser tarafından Histoire du Bas-Empire adlı eserin içinde çevrilmiştir (Paris 1936, s. 428-509).

[6] Yediyıldız- Üstün, age; Sümer, age, s. 56-98.

[7] Kadı Burhaneddin, Hacıemiroğulları Beyliğine saldırıda bulunan Taceddin Beye gönderdiği mektupta: Onların atalarından miras kalmış mülküne göz dikip düşmanlık ve kavga yolunu tutmuş, dostluk ve kardeşlik haklarını çiğnemişsin şeklinde ifade kullanması, bunun bir delili olsa gerektir (Aziz b. Erdeşir-i Esterâbadî, Bezm u Rezm, s. 311). Ayrıca bir tesadüf değilse Ordu yöresinin 1455 tarihli tahrir defterinde Bayramdanişmend ismiyle kaydedilen köy, bir geçişi anlatmaktadır.

[8] 1455 yılında kaleme alınan Ordu ili ve yöresi tahrir defterinde Dânişmendlilerle ilgili yer isimleri şunlardır: Bölük-i Geriş-i Alibeğce (Kabadüz) Danişmendlü ve İsadanişmendlü; Bölük-i Niyabet-i Çamaş (Çamaş) Danişmendlü; Niyâbet-i Geriş-i Sevdeşlü/Ulubeğlü (Ulubey) Danişmendköy bi-ism-i Kovancı; Nahiye-i Milas (Mesudiye) Taylu; Niyâbet-i Kebsil (Giresun’a bağlı Bulancak ilçesinin bir bölümü) Meliklü; Niyâbet-i Kıruk ili (Yavuzkemal) Karadanişmend ve Bayramdanişmend (Yediyıldız-Üstün, age, s. XXX-XLII). Adı geçen yerlerin bazıları sahile çok yakındır.

[9] İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, TTK yay., Ankara 1988, s. 96-103.

[10] Uzunçarşılı, age, s. 153-154.

[11] Mesudiye Kalesi: Mesudiye ilçesine 6 km uzaklıkta bulunan Kaleköy sınırları içerisindedir. Kuzeyden güneye doğru uzanan doğal bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Hacıemiroğulları Beyliği’nin ilk merkezi olduğu bilinmektedir. Kale, harabe durumdadır. Çevresinde tarihî mezarlar ve kümbetler bulunmaktadır. Mesudiye-Kaleköy Kümbet Harabeleri: Kümbet harabeleri kalenin yaklaşık bir km. doğusunda bulunmaktadır. Hakkında şu ana kadar herhangi bir inceleme yapılmadığı için içinde kimlerin mezarları bulunduğu bilinememektedir. Buradan tesadüfen çıkan mezar taşlarından anlaşıldığına göre Hacıemiroğulları Beyliği döneminde inşa edilmiştir.

[12] Mesudiye ilçesine bağlı Kaleköyde bulunan Hacıemiroğuları Beyliğine ait saray, kale ve kümbetler ile mezar kitabeleri büyük oranda tahrip olmuştur. Buna rağmen beyliğin ilk merkezi olduğunu ortaya koyacak deliller hâlâ mevcuttur.

Emiroğulları Beşeri Dağılımları

 1. TRABZON ARAKLI Pervane,Mahura,Yaragar köyleri
 2. BAYBURT Çerçi köyü, Rüştü köyü
 3. OF Güresen köyü
 4. TRABZON Çağlayan Bel. Mendi ve Zenzi köyleri
 5. TRABZON Çağlayan Bel. Murlı köyü
 6. TRABZON Merkez ,
 7. TRABZON Tos köyü
 8. VAKFIKEBİR Çelebi, Mısırlı ve Kiraz köyleri
 9. VAKFIKEBİR Çarşıbaşı bel. ve Serpil köyü
 10. BEŞİKDÜZÜ Türkelli köyü
 11. YOMRA Şana ve Namık Kemal Mahallesi
 12. ARSİN Yeşilce Mah.
 13. TRABZON Sıva köyü ve Sera köyü (karye adı Sarayköy, yeni adı Yıldızlı)
 14. SÜRMENE Zavlı köyü, Köprübaşı
 15. Maçka Merkez
 16. YOMRA Suguru (Demirciler) köyü
 17. GİRESUN Tepeköy, KEMALİYE
 18. GİRESUN BULANCAK, Pirazi ilçesi Çayır köyü…
 19. GİRESUN TİREBOLU
 20. GİRESUN GÖRELE , ÇANAKÇI İlçesi , Kale köyü
 21. TRABZON HAÇKA DÜZKÖY
 22. GÜMÜŞHANE, CANCA Mahallesi,
 23. TORUL İstavra, Sever, Karakullukçu, Yurt köyü
 24. GÜMÜŞHANE Beşkilise köyü
 25. TORUL Kürtün bel. Taşlıca Köyü
 26. TORUL Kızılok Mah.ve Ulubeyköy
 27. ATVİN HOPA Kemalpaşa Köprücü köyü
 28. ARHAVİ Çukalvat köyü
 29. ARHAVİ Musazade, Hacılar ve Cumhuriyet Mah.
 30. RİZE İYİDERE Hazer Mah. ve Kendirli köyü
 31. RİZE FINDIKLI Sümer ve Zuğu köyleri
 32. ORDU ÜNYE
 33. ORDU Üçyol beldesi, Birebir köyü, Beşbıyık köyü, Sarıyayla köyü, Konacık köyü, Mahmudiye köyü,Kiraz köyü,
 34. ORDU ilçe ve köylerinde yoğunlukta
 35. TRABZON AKÇAABAT Gufoz, Fiz(karye adı Fidancık, Yeni adı Demirci) ve Satari(karye adı Kalecik, yeni adı Kaleönü), Zarı(karye adı Sarıyar, yeni adı Sarıca) köyleri
 36. AMASYA
 37. TOKAT REŞADİYE Demircili beldesi, Çengi bahçesi köyü, Çepni Yusuf köyü, Yağsıyan köyü
 38. SİNOP BOYABAT Emiroğlu köyü
 39. ERZİNCAN
 40. KASTAMONU
 41. SAMSUN, Samsun Alaçam, Paluk, Karaçukur, Bahşioymağı köyleri
 42. SAMSUN BAFRA OZAN KÖYÜ
 43. BARTIN
 44. ZONGULDAK
 45. KARASU
 46. AKÇAKOCA
 47. İZMİT
 48. MALATYA
 49. MALATYA ARAPGİR, HEKİMHAN
 50. MARAŞ
 51. SİVAS
 52. KONYA
 53. YOZGAT
 54. KIRIKKALE
 55. AFYON
 56. ISPARTA
 57. HATAY
 58. İZMİR
 59. BALIKESİR
 60. KONYA HADIM TAŞKENT
 61. ERZURUM
 62. ÇORUM
 63. ADIYAMAN Besni ilçesi
 64. GEREDE Aşağı Ovacık köyü
 65. TOKAT REŞADİYE DEMİRCİLİ KÖYÜ
 66. Ş.URFA
 67. KAYSERİ
 68. Kelkit baba konağı köyü

 

Yukarıdaki köy ve mahalle adına kadar olan tespitler 1962-1987 yılları arasında Trabzon Araklı Pervane köyünden Ziraat Bankası Emekli Müdürlerinden Zekeriya EMİROĞLU tarafından saha araştırmaları yapılarak oluşturulmuştur.

Yıllarca süren bu saha araştırmaları sonucunda aktarım yoluyla intikal eden, aile yaşlıları tarafından aktarılan ve doküman haline getirilen birikimler zaman içerisinde web sitemize taşınarak aktarılacaktır.

Çalışmalarından ve emeklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Ali Osman EMİROĞLU

Ziyaret Edilen Köyler ve İsimleri

 1. Çağlayan Trabzon Kozluca köyü Hacı Fehmi Demir (1309)
 2. Çağlayan Trabzon Kozluca köyü Yunus Demir (1324)
 3. Kale Kazası Bayburt Çerçi Köyü Neşat Tekdemir (1305)
 4. Kale Kazası Bayburt Çerçi Köyü Hasan Memiş (1897)
 5. Kale Kazası Rüştü köyü Mehmet Özdemir
 6. Gümüşhane Rufene Mahallesi M.Temel Çetinkaya (1338)
 7. Torul kazası Gümüşhane Dayısa köyü Osman Güner
 8. İyidere Rize Hazer ve Kendirli Mah. Hızır Emiroğlu (1333)
 9. Arhavi Kestane köyü hacı Mehmet Emiroğlu
 10. Arhavi Artvin Hacılar Mah., Musazade mah. , Cumhuriyet Mah.
 11. Çağlayan Trabzon-Sevimli Köyü Salih Demir (1309)
 12. Bayburt Köyü Çağlayan Trabzon Ahmet Emirzeoğlu( 1933)
 13. Yomra Trabzon Demirciler köyü Hacı Ali Dursun
 14. Maçka Zanoy Köyü Trabzon
 15. Akçaabat Akdamar Köyü Trabzon
 16. Fındıklı Rize Sümer köyü Hüseyin Akdemir (1334)
 17. Fındıklı Rize Sulak(Zuğu) Köyü Mustafa Yılmaz (1908)
 18. Köprücü Köyü Kemalpaşa Artvin Mustafa Akın (1931)
 19. Çarşıbaşı Kazası Trabzon Terzi Cafer Emir (1938) Serpil köyü
 20. Türkeli Köyü Beşikdüzü Trabzon Lokantacı Ali Özdemir(1333)
 21. Yomra Trabzon- Kemalpaşa Mahallesi Arif Özdemir (1337)
 22. Yomra Çukur ve Çınarlı Köylerinde Sabri Korkmaz (1901)
 23. Of-Trabzon Güresen Köyü Yusuf Emir(1932)
 24. Trabzon Tos köyü Talip Yılmaz (1322)
 25. Sinop Emiroğlu köyü
 26. Erdoğdu Mah. Trabzon İbrahim Ata
 27. Gülbaharhatun Mah. Trabzon Besim İşsever (1930)
 28. Vakfıkebir Trabzon Çelebi Köyü Mecit Emiral(1892)
 29. Vakfıkebir Trabzon Mısırlı köyü Hasan Demir(1939)
 30. Vakfıkebir Trabzon Aydoğdu köyü Bekir Emiral (1934)
 31. Vakfıkebir Trabzon Kirazlık Köyü
 32. Arsin Trabzon Gocaba köyü Kahraman (Osman ) Emiroğlu
 33. Trabzon Kindinar Mah. Ali Osman Emir
 34. Çanakçı Giresun Kale köyü Cemal Emiroğlu
 35. Akyazı Köyü Trabzon Hafız Osman oğlu Ali Faik Öztürk
 36. Pervane köyü Araklı Sürmene Mustafa Demir (1324)
 37. Pervane köyü Arkalı Trabzon Mahmut Demir (1337)
 38. Canca Mah. Gümüşhane Şaban Çetinkaya
 39. Yolgören Araklı Trabzon Mustafa Demir (1323)
 40. Başkurt köyü Çağlayan Trabzon Ahmet Emirzeoğlu
 41. Arsin Trabzon Yeşilce Mah. Yusuf Emiroğlu
 42. Çanakçı Giresun Kale köyü Kuzca köyü Cemal Emiroğlu
 43. Kürtün Giresun Ulubeyköy Haydar Emiroğlu
 44. Derekuzculu köyü, Taşdikmen köyü Kızılcainek köyü
 45. Görele sofulu köyü
 46. Torul Taşlıca köyü
 47. Fındıklı Mah. Keşap Giresun Mehmet Emir (1329)
 48. Beşkidüzü Trabzon Türkeli köyü Mustafa Özdemir (1315)
 49. Of Trabzon Güresen köyü Yusuf Emir (1932)
 50. Konya Nişantaşı mah. Mehmet Emiroğlu (1334)
 51. Konya Çukur Mah. Hacı Hasan Tasin Emiroğlu
 52. Konya Taşkent Arzimli Emekli Tabip Albay Dr. Emin Emiroğlu
 53. Çorum Bahçelievler (Küreli) İhsan Emiroğlu
 54. Gümüşhane Emirler Mah. Zehra Şehbaz
 55. Gümüşhane zanha mah. Ali Çamur, Beşkilise de Yiğit soyadlarında
 56. Gümüşhane Beşkilise Emirosman oğulları
 57. İstanbul Silivri Naci Memiş (öğretmen)
 58. Samsun Çatalçam Köyü Ali Demir
 59. Düzköy Trabzon Tepecik mah. Bayram Onur
 60. Maçka Trabzon Zanoy köyü Mustafa Özdemir(1315)- Sabri Özdemir(1915)
 61. Civciler köyü Kastamonu İhsan Emiroğlu
 62. Akoluk köyü Trabzon Emirhüseyinoğulları Osman Emir (1932)
 63. Tirebolu Giresun Çarşı Mah. Mehmet Emiroğlu (öğretmen )(1943)
 64. Trebolu Halaçlı Köyü Demir soyadında
 65. Gümüşhane Gönder köyü Hakkı Başer (1311)
 66. Gümüşhane Gümüşkaya köyü, Dörtkonak köyü
 67. Akçaabat Trabzon Helvacı köyü Emirsüleymanoğulları Murat Akgün
 68. Akçaabat Trabzon Akdamar köyü Emiralioğulları Yusuf Birinci
 69. Akçaabat Trabzon Kirazlık köyü Emirsüleymanoğulları Mahmut Başocak
 70. Akçaabat Trabzon şınık ve Fızu köyleri Çakiır soyadında Emiralioğulları
 71. Maçka Trabzon Yukarı Hordogop köyünde Avcı soyadında
 72. Eskişehir Sivrihisar Sığırcık köyü Ahmet Akköprü
 73. Eskişehir ivrihisar Buzluca köyü Özkan soyadında
 74. Sivas Sularbaşı Sarışeyh ve Bengiler mh. Hakim Şinasi Emiroğlu
 75. Yomra Trabzon İkisu köyünde Celal Burçak (1306)
 76. Rize sütlüce köyü dağbaşı paşakuyu mah. Ethem Emiroğlu
 77. Torul Gümüşhane Kalkanlı köyü Üstün soyadında
 78. Erzurum Yiğittaşı köyü Doğan Önal (1944)
 79. Adana Kadirli Ahmet Emiroğlu
 80. Gümüşhanel Hacı Ziyaeddün Efendi
 81. İspir Erzurum Karabaş köyü Hafız Nevres Demir
 82. Ordu Gölköy Bahri Erkoç, Kuzköyü Yiğit soyadlarında
 83. Torul Taşlıca köyünde Görmüş soyadlarında
 84. Torul Zermut ve Zaga (Kürtün) köylerinde
 85. Sivrihisar Kaldırım köyü Osman Üşümez
 86. Sivrihisar Sığırcık köyü Ahmet Akköprü
 87. Emirdağ Emirin köyü Ali Güllü
 88. Ordu Kale köy Salih Mert

Zekeriya EMİROĞLU büyüğümüzün notlarından aktarılmıştır. Zaman içinde sohbet ve aktarımlar siteye eklenecektir.